سلام

گاه نوشته های محمد صالح صفایی

قرارداد وکالت

هوالحق «قرارداد وکالت»  طرفین قرارداد: 1) موکل؛ آقای/خانم ............................................................................................ فرزند ........................................ متولد ..................... کدملی ............................................................................ تلفن ................................................................... اصالتا/وکالتا از جانب ................... ....................... ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 712 بازدید
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
2 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
20 پست
بهمن 87
1 پست
2012
1 پست
شب_احیا
1 پست
خیرات
1 پست
توسکستان
1 پست
اجباری
1 پست
303
1 پست
رانندگی
1 پست
احتیاط
1 پست
تورم
1 پست
نرخها
1 پست
تخلف
1 پست
جریمه
1 پست
پارکینگ
1 پست
اختلاس
1 پست
کیهان
1 پست
26_مرداد
1 پست
جهاد
1 پست
بیگلری
1 پست
اردی_90
1 پست
سربازی
1 پست
اموزشی
2 پست
خداحافظی
1 پست
حافظ_اسد
1 پست
118
1 پست
نوروز_90
1 پست
سفید_چاه
1 پست
تبریک
1 پست
ورزش
1 پست
تقدیر
1 پست
قضا_و_قدر
1 پست
زندانی
1 پست
فیس_بوک
1 پست
گرگان
1 پست
دورکاری
1 پست
هواپیما
1 پست
خودکشی
1 پست
تبعید
1 پست
زندگی
1 پست
برق
1 پست
نان
1 پست
یارانه
1 پست
امام_علی
1 پست
خوارج
1 پست
سوء_نیت
1 پست
حق_طلب
1 پست
احترام
1 پست
انتقاد
1 پست
فارسی
1 پست
وفاداری
1 پست
شیدایی
1 پست
حقوق
2 پست
ورودی_81
1 پست
سروش
1 پست
قران
1 پست
مسجد
1 پست
پاکیزگی
1 پست
خدمت
1 پست
متاهلین
1 پست
اموال
1 پست