قرارداد وکالت

هوالحق

«قرارداد وکالت»

 طرفین قرارداد: 1) موکل؛ آقای/خانم ............................................................................................ فرزند ........................................ متولد ..................... کدملی ............................................................................ تلفن ................................................................... اصالتا/وکالتا از جانب ................... ....................... .......................... ................. به عنوان موکل. 2) وکیل؛ آقای محمد صالح صفایی فرزند محمد (ش.پ.کارآموزی: 577)

پیرو وکالت نامه شماره ............................................................... مورخ ............/............../............139، وکیل و موکل در مورد ضوابط کار و میزان حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح ذیل توافق می‌نمایند:

ماده1) با انعقاد این قرارداد موکل متعهد می گردد هیچ گونه اقدامی بدون هماهنگی وکیل در خصوص موضوع وکالت انجام ندهد و الا وکیل ضمن استحقاق نسبت به کل حق الوکاله، حق استعفا از انجام موضوع وکالت را خواهد داشت.

ماده2) حق الوکاله مندرج در این قرارداد انحصاراً مربوط به مرحله طرح دعوا یا دفاع از آن در مرحله دادسرا ÿ، بدوی ÿ، تجدیدنظر ÿ، فرجام ÿ، طرق فوق العادهÿ و ................................................................................. مربوط به موکل در موضوع ..................................................... ....................................................................................................................................................... به طرفیت ............................... ....................................... ............................... ....................................... می‌باشد.

تبصره) شروع اقدامات وکیل در موضوع قرارداد موکول است به؛ 1) تادیه کامل قسط اول حق‌الوکاله یا وصول وجه چک قسط اول حق‌الوکاله 2)کارسازی علی الحساب هزینه‌های دادرسی و سفر و.... طبق اعلام وکیل 3) تحویل کلیه مستندات و رونوشتهای مصدقی که از نظر وکیل ارائه‌ی آن به محکمه ضروری تشخیص داده شده باشد توسط موکل.

ماده3) چنانچه در جریان کار، ضرورت ایجاب نماید که دعوی دیگری مرتبط با دعوی موضوع قرارداد یا ناشی از آن از قبیل دعوی اضافی، تقابل، ورود، اعتراض یا جلب ثالث، شکایت کیفری، دعوی حقوقی، اعتراض ثالث اجرایی یا ... طرح گردد یا مورد دفاع قرار گیرد، انجام هرگونه اقدام؛ طرح و تعقیب هر نوع دعوی جدید یا پاسخگویی به این دعاوی، مستلزم تنظیم قرارداد مالی علی‌حده و مستقل خواهد بود.

ماده4) میزان حق‌الوکاله موضوع ماده دو قرارداد ............................................................................................................ تومان (به حروف ..................................................................................................تومان) بوده که به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:

بخشی از مبلغ فوق معادل ............................................................................................. تومان به عنوان قسط اول، نقداÿ/کارت به کارتÿ طی چک/چکهای شماره ................................. ................................. به عهده بانک ........................................................................ به تاریخ ......................... توسط موکل به وکیل پرداخت خواهد شد.

بخشی از مبلغ فوق معادل ....................................................................................... تومان به موجب چک/چکهای شماره ......................................... ................................. ................................. به عهده بانک ............................................................. به تاریخ ............................................................. .............................................پرداخت می‌گردد.

الباقی..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق الوکاله در هر یک از مواعد مقرر، وکیل، هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص انجام و تعقیب موضوع وکالت نداشته و مبالغ پرداختی قبلی قابل استرداد نیست و وکیل ضمن استحقاق نسبت به باقیمانده حق‌الوکاله (درصورت وجود)، حق استعفا خواهد داشت. ضمنا در صورتی که وکیل قبل از اخذ کامل هریک از اقساط نسبت به انجام مورد وکالت اقدام نماید، می‌تواند هر زمان از ادامه وکالت انصراف داده و شروع به کار وکیل به هیچ وجه تکلیفی برای ادامه آن برای وی ایجاد نکرده و موکل شخصا عواقب عدم انجام تعهدات خویش را می پذیرد و مکلف است کلیه حق الوکاله را در حق وکیل کارسازی نماید.

تبصره1: طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن ولو به اعلی درجه را از خود ساقط نموده‌اند.

تبصره2: هزینه‌های متعارف وکالتی (تمبر، ½و¼ کانون و ...) را نیز موکل بر عهده گرفته و قبل از شروع به کار پرداخت خواهد نمود.

تبصره3: حق الوکاله مقرر جهت اقدام وکیل در حوزه قضایی شهرستان ................................ بوده و در صورتی که به هر علت هر قسمت از پیگیری روند پرونده در شهر دیگری لازم آید، پیگیری آن با شخص موکل بوده و وکیل حق استعفا داشته و موکل حق مطالبه حق الوکاله پرداختی را نخواهد داشت.

تبصره4: در صورتی که شخصی غیر از موکل یا طرف قرارداد بابت حق الوکاله چک صادر نماید، کلیه اشخاص مذکور مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده5) موکل مستحضر است که تعیین اوقات دادرسی با مرجع قضایی بوده و وکیل نقشی در سرعت یا اطاله جریان دادرسی ندارد و نیز نتیجه رسیدگی موضوع وکالت قابل پیش بینی نبوده و وکیل تمامی اقدامات قانونی لازم را در حد توان علمی و تخصصی خود با رعایت موازین شرعی، قانونی، اخلاقی و عرف وکالتی در جهت پیشبرد امور موکل و طبق مصلحت وی در موضوع وکالت انجام می‌دهد و وکیل هیچ تعهدی نسبت به تسهیل امور از طرق غیرقانونی و غیر متعارف بر عهده ندارد، مع الوصف تصمیم گیرنده نهایی مرجع محترم قضایی بوده و وکیل به هیچ‌وجه نتیجه دعوی مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی‌نماید و صرف نظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل، چنانچه نتیجه دادرسی، جزئاً یا کلاً به نفع موکل خاتمه نیابد، به هیچ عنوان در میزان حق الوکاله مقرر تاثیر نخواهد داشت .ضمنا ماده 45 قانون وکالت قبل از تنظیم قرارداد به موکل خاطر نشان شده است؛ لذا موکل با اطلاع از این امر، اقدام به انعقاد این قرارداد نموده است که در صورت رد شکایت کیفری احتمال دارد طرف مقابل، شکایت افتراء علیه وی طرح نماید و همچنین در صورت رد دعوی حقوقی ممکن است به پرداخت خسارات دادرسی در حق طرف مقابل و یا دولت محکوم گردد.

ماده 6) موارد مذکور در ماده قبل تاثیری در میزان حق الوکاله نداشته و موکل براساس ماده 4 ملزم به پرداخت وجوه خواهد بود. چنانچه پس از انعقاد این قرارداد، دعوی موضوع وکالت به هر دلیل یا با هرگونه اقدام اعم از مذاکرات شفاهی، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفین و ....، خاتمه یابد تعهد موکل در خصوص پرداخت حق‌الوکاله ساقط نگردیده و نامبرده می‌بایست کل حق‌الوکاله مقرر را دفعتاً واحده به وکیل پرداخت نماید.

تبصره1) چنانچه پس از انعقاد این قرارداد، موکل قبل از اقدام وکیل یا در هر یک از مراحل رسیدگی و به هر دلیل از اقامه یا تعقیب دعوی منصرف شود یا به هر علت وکیل را عزل نماید، حق‌الوکاله‌ی دریافت شده قابل استرداد نبوده و وکیل نسبت به باقیمانده‌ی کل حق ‌الوکاله نیز استحقاق خواهد داشت.

تبصره2) در صورت اعلام استعفا از طرف وکیل در هر یک از مراحل رسیدگی، چنانچه این اقدام وی مستند به فعل موکل یا تخلف موکل از انجام مواد  قرارداد وکالت از قبیل عدم پرداخت هزینه‌های قانونی یا هزینه‌های سفر یا اقساط حق‌الوکاله وکیل در وقت مقرر یا هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد یا کتمان حقایق یا .... باشد، وکیل ضمن استحقاق نسبت به مبالغ دریافت شده، حق مطالبه و اخذ حق الوکاله کامل را خواهد داشت.

تبصره3) در صورتی که موکل، خوانده دعوی بوده و دعوی خواهان به علت ایراد شکلی منتهی به قرار رد دادگاه گردد، وکیل مستحق سه چهارم کل حق الوکاله مقرر خواهد بود. بدیهی است در صورت طرح مجدد دعوی توسط خواهان، ورود و اقدام وکیل موکول به انعقاد قرارداد علی حده خواهد بود.

ماده 7) تمهید ادله و معرفی شهود و مطلعین و آوردن آنها به دادگاه یا محل اجرای قرار، تنظیم استشهادیه‌ها و مدارک مقدماتی و همچنین جلب متهم و تهیه وسیله اجرای قرارها، مراجعات به کلانتری، ابلاغ اوراق، معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه، معرفی ضامن و تامین لازم برای تامین خواسته، دستور موقت و اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف و... بر عهده وکیل نمی‌باشد.

تبصره: موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده 8) نظر به اینکه واریز کلیه هزینه‌ها و مخارج لازمه جهت طرح، ادامه و پاسخ به دعوی اعم از هزینه‌های دادرسی، دفتری، درج آگهی، اجرائی، تمهید قرارهای دادگاه، دستمزد کارشناسان، حق‌الزحمه داوری و.... مقید به فرجه‌های قانونی بوده و در صورت عدم تادیه در مهلت مقرر طبق موازین قانونی نسبت به موضوع مطروحه اتخاذ تصمیم می‌گردد لذا موکل متعهد و مکلف به واریز هزینه‌‌ها در مهلت قانونی بوده و چنانچه در مهلت مقرر هزینه‌های قانونی را پرداخت ننموده و یا در معرفی شهود و مطلعین و یا ارائه اصول اسناد در جلسه اول و نظایر آن کوتاهی ورزد، ورود هرگونه خسارت ناشی از این قصور اعم از اطاله دادرسی یا بی‌نتیجه ماندن دعوا و مختومه شدن پرونده و غیره به عهده موکل خواهد بود. موکل موظف است حداقل هفته‌ای یک بار از دفتر وکیل درخصوص موارد فوق و جریان پرونده کسب اطلاع نماید.

ماده 9) هزینه‌های سفر وکیل اعم از اقامت و غذا (طبق صورتحساب هتل)، بلیط هواپیما و... بر عهده موکل بوده و موکل متعهد می‌گردد قبل از سفر، نسبت به کارسازی علی‌الحساب هزینه‌ها اقدام نماید و در صورتی که در تمهید مقدمات کوتاهی ورزد، وکیل ضمن استحقاق نسبت به حق‌الوکاله، حق استعفا داشته و هرگونه خسارت ناشی از آن و نیز عواقب ناشی از اطاله دادرسی و مختومه شدن پرونده و غیره به عهده موکل خواهد بود.

تبصره: موکل متعهد می گردد در صورتی که وکیل مخارجی جهت انجام وکالت به هر نحو و میزان انجام دهد، بلافاصله پس از مطالبه، کارسازی نماید.

ماده 10) موکل متعهد می‌‌گردد در خصوص موضوع وکالت تمام ادله موجود و مرتبط را به وکیل ارائه و تمام واقعیت‌ها را به طور صحیح و کامل بیان نماید و چنانچه تمام یا بخشی از حقیقت را پنهان یا موضوعی را خلاف واقع بیان نموده که وکیل بعداً به آن پی ببرد وکیل می‌تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقیقت و استعفای وکیل می‌باشد و در این صورت تمام حق‌الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت.

ماده11) تعهد وکیل فقط اقدام پیرامون موضوع قرارداد حاضر در حد دلایل و مستندات تقدیمی موکل است. وکیل اطلاعی از اصالت و صحت اسناد ارائه شده و همچنین ادعاهای موکل و شهود تعرفه شده وی نداشته و در صورت کشف هرگونه خلاف و فساد در ادله اثبات دعوی معرفی شده توسط موکل یا معرفی اسناد و مدارک جدید موثر در نتیجه دعوا توسط طرف مقابل یا طی تحقیقات دادگاه یا وابستگان از قبیل کارشناسان دادگستری، موکل شخصا مسئول و پاسخگو در کلیه مراجع حقوقی، جزایی و اداری می‌باشد.

ماده 12) اصول اسناد در ید موکل بوده و بدین وسیله در خصوص لزوم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی به موکل تذکر و هشدار لازم داده می شود. همچنین ادعای پرداخت هرگونه وجه به وکیل و نیز تسلیم هرگونه سند به مشارالیه تنها در قبال ارائه رسید مسموع خواهد بود و در صورتی که سندی در اختیار وکیل قرار گرفته باشد، موکل صرفا پس از تسویه کامل حق الوکاله و هزینه های دادرسی و.... می تواند استرداد آن را از وکیل بخواهد.

ماده 13) موکل مستحضر است که حق‌الوکاله‌‌ای که طرف دعوا در صورت محکومیت ملزم به پرداخت آن در حق وی می‌گردد براساس تعرفه قانونی بوده و میزان آن ارتباطی با مبلغ مورد توافق بین موکل و وکیل در این قرارداد ندارد.

ماده 14) در پرونده کیفری، شناسایی و جلب متهم به‌ عهده موکل بوده و وکیل در صورت امکان با موکل همکاری خواهد نمود.

ماده15) موکل پس از انعقاد این قرارداد می‌بایست هرگونه اقدام در خصوص پی‌گیری دعوی موضوع قرارداد از قبیل تقدیم لایحه، انجام مذاکره و تنظیم صورت‌جلسه با طرف دعوی، تبادل اسناد و مدارک و غیره را لزوما با هماهنگی قبلی با وکیل انجام دهد، در غیر اینصورت وکیل ضمن استحقاق نسبت به کل حق الوکاله، می‌تواند از ادامه کار استعفا کرده و موکل هیچ ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 16) وکیل مختارست در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده 17) در صورت بروز هر گونه اختلاف بین وکیل و موکل که ناشی یا مرتبط با این قرارداد باشد (از جمله اختلافات راجع به تفسیر و اجرای قرارداد)، موضوع از طریق حکمیت حل و فصل خواهد شد. طرفین با امضای این قرارداد، آقای علی مقسم (وکیل دادگستری) را به عنوان داور واحد مرضی‌الطرفین با حق صلح و سازش جهت رسیدگی به اختلافات احتمالی فی‌مابین تعیین نمودند. رای صادره توسط داور مذکور قطعی و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 18) مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده تابع مقررات تعرفه حق الوکاله و عرف وکالت می‌باشد.

ماده 19) موکل متعهد گردید در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن تماس مراتب را کتبا به اطلاع وکیل برساند.

ماده20) موکل شماره‌ تلفن ......................................................................................... را به عنوان شماره‌ی همراه فعال خود جهت دریافت پیامک یا تماس تلفنی برای دریافت اخطارها اعلام نموده است و صرف ارسال پیامک توسط وکیل به موکل رافع مسئولیت وکیل خواهد بود.

این قرارداد مشتمل بر 20 ماده

و10تبصره در .................... نسخه تنظیم و در تاریخ ............./ ............./ .............۱۳ بین طرفین امضا و مبادله گردید.

اینجانب پس از مطالعه‌ی حدود اختیارات مصرحه در وکالتنامه و امضای آن و و استحضار کامل از مفاد آن موافقت خود را اعلام می‌دارم.

............./ ............./...... .139 /  نام و امضای موکل

  امضای وکیل ............. ............. .............

/ 6 نظر / 713 بازدید
شهروز امیری

.....روستای ترکمنچای....محمد صالح صفایی نماینده دولت روس...[شوخی]

صالح

به من هم سر بزن

گنجی

سلام بر شما و خدا قوت ای کاش بتوانیم به این چند جمله توجه کنیم تا زیبایی زندگی را عمیقا احساس کنیم امروز هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید ، به کسانی فکر کنید...

فرشاد لاهیجی

سلام ممنون از مطالبتان و بخصوص این مطلب،چون برای قبولی وکالت هزار نوع کتاب و کمک ذرسی وجود دارد ولی برای دوره کارآموزی و شروع وکالت تقریبا چیزی وجود ندارد.من امسال قبول شدم و کلی استرس دوران کارآموزی دارم و امیدوارم از تجارب دوره کارآموزی خود و کاربردی وکالت مطالب بیشتری بگذارید.با تشکر

fatemeh

ali bod