# قرارداد_حق_الوکاله

قرارداد وکالت

هوالحق «قرارداد وکالت»  طرفین قرارداد: 1) موکل؛ آقای/خانم ............................................................................................ فرزند ........................................ متولد ..................... کدملی ............................................................................ تلفن ................................................................... اصالتا/وکالتا از جانب ................... ....................... ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 712 بازدید