# قرارداد_وکالت_نامه_تعرفه_حق_الوکاله_و_هزینه_سفر_وک

قرارداد وکالت

هوالحق «قرارداد وکالت»  طرفین قرارداد: 1) موکل؛ آقای/خانم ............................................................................................ فرزند ........................................ متولد ..................... کدملی ............................................................................ تلفن ................................................................... اصالتا/وکالتا از جانب ................... ....................... ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 713 بازدید